Sunday, August 10, 2008

... ۸

در راه عشق مرحله‌ی قرب و بعد نیستتنها برای نگاهی
قلب گشودن
تنها برای لمسی
بودن

حس کردن
اشاره زدن
سرودن

با تمام وجود لذت بردن –
آوردن
دیدن

تمام روز را فکر کردن
شب را تا صبح
نخوابیدن یا خواب دیدن

آینده‌ای خیالی ساختن
خیالی حال کردن
راه رفتن
حمام کردن
به آرایشگاه رفتن
به خود رسیدن

تلفنی را جواب ندادن
فرصتی نداشتن

غذای لذیذی خوردن
مست کردن
منتظر بودن

هوا خوردن
خسته شدن
آشپزی کردن

به موسیقی‌ای گوش دادن
باز خیال کردن

ساعت را کوک کردن
روزمره زندگی کردن
کردن
ردن
دن

تا باز
نگاهی دیگر و
گشودنی دیگر ...