Thursday, June 26, 2008

میعاد در بُعدِ سوم

داستانی از من در جن و پری

Sunday, June 08, 2008

... ۷

روی کلاه‌ام
علامت ِ سؤالی می‌چرخد.

زیر ِ کلاه‌ام
شاخ‌هایم قایم شده‌اند.

آدم‌ها
تنها کلاه‌ام را می‌بینند
بی‌خبر از آن
که سؤال‌هاشان را در خواب
جا گذاشته‌اند
و شاخ‌هاشان را
در چشم من.