Thursday, June 16, 2005حتماً بخوانید!


سکوت هم دیگر حدّی دارد. هرچه باشد رخداد فردا روی زندگی تک‌تک ایرانی‌ها تأثیر می‌گذارد. این را همه به خوبی می‌دانیم. حالا هرکس هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد به خودش مربوط است، فقط امیدوارم هیچکس ندانسته و جوزده تصمیم‌گیری نکند.
این نوشته‌ها را پیشنهاد می‌کنم حتماً بخوانید:

من به اضطراب رأی می‌دهم. (رضا شکراللهی)

واي اگر خانه بنشينيم! (علی قدیمی)

گیرم که به رای ندادن من و تو نظام از مشروعیت افتاد. بعد چه؟ (تفتستان)

تمرين آزادی در خيابان وليعصر (آزاده عصاران)

شام آخر تبليغات (پرستو دوکوهی)

رییس جمهور: خودمان (حسین درخشان)

معين، آشوری، سيمين بهبهانی و ماجرای يک شعر (داریوش میم)1 Comments:

Anonymous narges said...

سلام!
و اين هفته چه شود !!!!!

June 20, 2005 7:14 PM  

Post a Comment

<< Home