Tuesday, October 11, 2005

صبوحی


به پرواز
شک کرده بودم
به هنگامی که شانه‌هایم
از وبالِ بال
خمیده بود،
و در پاک‌بازی‌یِ معصومانه‌ی گرگ و میش
شب‌کورِ گرسنه چشمِ حریص
بال می‌زد.

به پرواز
شک کرده بودم من.
ا. بامداد (شکفتن در مه)

1 Comments:

Anonymous narges said...

به پرواز اينقدر شک کردم
تا فراموشم شد پرواز را به خاطر بسپارم

October 12, 2005 6:09 PM  

Post a Comment

<< Home