Sunday, January 14, 2007

کوتاه ۴


باد در علف‌ها می‌خوانَد.
سایه‌ها می‌رقصند
با لکه‌های خورشید.


 Posted by Picasa

پ. ن.: عکس را همین امروز گرفتم.

5 Comments:

Anonymous الهام said...

چه حي داره عكست

January 15, 2007 7:09 AM  
Anonymous الهام said...

حس

January 15, 2007 7:17 AM  
Anonymous بهارنارنج said...

دیده نمی شه آدرسش فیلتر شده !

January 16, 2007 5:20 AM  
Anonymous علي صالحي said...

خورشيد طلوع ميكند
كودك
سايه بلندش را
روي كاشيهاي آشپزخانه
اندازه سايه ي چهل سالگي اش
كشف ميكند

January 17, 2007 9:06 PM  
Anonymous شیما said...

عکس باز نشد

January 21, 2007 10:51 AM  

Post a Comment

<< Home