Thursday, January 04, 2007

کوتاه ۳


مرگ ِ باد.
مرگ ِ نور.
مرگ ِ لذت.

زنده‌باد غربت.پ.ن.: این را درست یک سال ِ پیش نوشته بودم. خودم هم یادم رفته چرا!

3 Comments:

Anonymous دزنگ های نابهنگام said...

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی / هرلحظه به دام دگری پابستی / گفت شیخا هر آنچه گویی هستم / آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟.....این را هم چند وقت پیش(کمی بیشتر از یکسال)برای من نوشته بودی.

January 06, 2007 12:00 PM  
Anonymous شیما said...

غربت تلخه تنهایی و تنهایی اما چرا وقتی میریم دیگه برنمی گردیم؟ من شملک هستم خونه ام رو عوض کردم لطفا لینک من رو عوض کن

January 10, 2007 9:02 PM  
Blogger mohamadreza said...

بوسه ی باد خزون

January 12, 2007 6:05 PM  

Post a Comment

<< Home